นโยบายด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าสยามเบลล์

แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซด์

เว็บไซด์ www.siambell.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา  ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซด์ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบันดังต่อไปนี้
1)  เว็บไซด์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอกที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฏหมาย
2)  เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซด์ให้กับพนักงานของเราอย่างชัดเจน
3)  เราได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอโดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุกสัปดาห์
4)  เราได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
5)  เราได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
6)  เราได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย โดยใช้ OS Linux, Web Server Apache, Database My SQL
7)  เราได้มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค
8)  เราได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
9)  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซด์เรา  ท่านสามารถติดต่อได้ที่ siambell@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ 02-9184531 หรือ 081-9131733
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว
 
www.siambell.com  ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซด์ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเราดังต่อไปนี้
1)  การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ www.siambell.com
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ www.siambell.com ได้เพื่่อการค้นหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา  โดยที่่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เว็บไซด์   เว็บไซด์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์อย่างต่อเนื่อง  เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา  ซึ่่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่่อการปรับปรุงเว็บไซด์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล (1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ (2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ (3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม (4) ประเภทของการสืบค้น (5) ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และ (6) การเข้าเยี่่ยมชมเว็บไซด์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซด์ของเรา
 
2)  การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซด์ www.siambell.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น  อันประกอบไปด้วย  การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่่ดีขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า  ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้  ในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง  เราจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนด
 
3)  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซด์ www.siambell.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  นอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ (1) ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซด์เราในการดำเนินการ (2) ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง (3) การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฏหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฏหมายต้องการ เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาลหรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆที่มึอำนาจตามกฏหมาย
เว็บไซด์ www.siambell.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอกในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ของเรา  และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเรา ซึ่่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินการให้กับเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น  จะต้องตกลงที่่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซด์ www.siambell.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นเดียวกัน  อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฏหมายที่่มีผลใช้บังคับด้วย  เมื่่อใดก็ตามที่เว็บไซด์ www.siambell.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา  องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตามในกรณีที่เว็บไซด์ www.siambell.com เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกลูกค้าใหม่กับเว็บไซด์  www.siambell.com อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว  เราขอสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่าท่านได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเราด้วย
 
4)  กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
เว็บไซด์ www.siambell.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด  ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ
 
5)  การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซด์ www.siambell.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และมีความสมบูรณ์ตามมาตฐานทางธุรกิจ  นอกจากนี้  เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย
 
6)  นโยบาย E-Mail
ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออีเล็กทรอนิคจากเรา เช่น การแจ้งสถานการสั่งซื้อสินค้า การประชาสัมพันธ์ ประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมนอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้น  ทั้งนี้การติดต่อสื่อสารทางอีเล็กทรอนิกค์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซด์ และ/หรือการสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
การสื่อสารทางอีเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่่เป็นลายบักษณ์อักษร  และถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการ  นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่าน  โดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม  ทางเว็บไซด์ www.siambell.com สงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร  ทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังเว็บไซด์เพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางสื่ออีเล็กทรอนิกส์  ทางร้านมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน
หากท่านมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการรับข่าวสารใดๆจากเรา กรุณาส่งอีเมล์มาที่ siambell@gmail.com
 
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
 
1)  มาตราการคุ้มครองและรักษาควมลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.siambell.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้  ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฏหมายกำหนด
 
2)  การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
www.siambell.com ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่่องร้องเรียนที่ได้รับทันที  และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม  www.siambell.com จะตรวจสอบติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
3)  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  และส่งมายัง www.siambell.com ได้ 3 ช่องทางคือ
ช่องทางที่ 1 :  จดหมายทางไปรษณีย์  ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองถึง  www.siambell.com และส่งมาได้ที่ทีอยู่ของ www.siambell.com
ช่องทางที่ 2 :  จดหมายทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  siambell@gmail.com
ช่องทางที่ 3  : ติดต่อผ่าน www.siambell.com  โดยสามารถระบุรายละเอียดได้ด้วยการคลิ๊กที่นี่
 
4)  ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า  ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง  สำนักพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เลขที่ 563  ถ.นนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000  โทร.02-5475959 ถึง 61  อีเมล์ e-commerce@dbd.go.th  (แผนที่)
 
นโยบายการคืน หรือเปลี่ยนสินค้า
 
www.siambell.com รับประกันความชำรุดเสียหายของสินค้าที่ลูกค้าซื้อจาก siambell โดยลูกค้าจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ทาง siambell จะรีบดำเนินการจัดเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันทีโดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หาก ณ เวลานั้นไม่มีสต๊อคสินค้าเปลี่ยน และหากลูกค้ายินยอม ทาง siambell จะจัดหารายการสินค้าอื่นที่ใกล้เคียงทดแทนให้ โดยหากมูลค่าสินค้าที่ทดแทนนั้นมีมูลค่าสูงหรือต่ำกว่าสินค้าเดิม siambell และลูกค้าจะหักลบและคืนส่วนต่างราคาให้ซึ่งกันและกัน แล้วแต่กรณี แต่หากลูกค้าไม่ยินยอม siambell จะคืนเงินค่าสินค้าให้โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าที่ชำรุดคืน siambell โดย siambell จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืน หรือหากลูกค้าไม่ประสงค์จะคืนเงิน สามารถรอสินค้ารอบการผลิตใหม่ก็ได้
 
#กระดิ่ง #กระดิ่งทองเหลือง #กระดิ่งสัมฤทธิ์ #กระดิ่งลงหิน #กระดิ่งช่อฟ้า #กระดิ่งใบโพธิ์ #กระดิ่งสำริด #กระดิ่งโบสถ์ #กระดิ่งด้าม #กระดิ่งคริสต์มาส #กระดิ่งเงิน #กระดิ่งทอง #กระดิ่งลม #กระดิ่งเงินกระดิ่งทอง #กระดิ่งสีเงิน #กระดิ่งสีทอง #กระดิ่งติดประตู #ระฆัง #ระฆังทองเหลือง #ระฆังสำริด #ระฆังโบสถ์ #ระฆังช่อฟ้า #ระฆังใบโพธิ์ #ระฆังลงหิน #ระฆังสำริด #ระฆังรถไฟ #ระฆังเรือ #ระฆังมวย #ระฆังบาร์ #ระฆังโรงเรียน #ระฆังเงิน #ระฆังทอง #ระฆังเงินระฆังทอง #ระฆังสีเงิน #ระฆังสีทอง #siambell #สยามเบลล์
Visitors: 407,570