นโยบายการรับประกันสินค้า การเปลี่ยน หรือคืนสินค้าของร้านสยามเบลล์

นโยบายการรับประก้นสินค้าของ Siam Bell

    สินค้าที่ซื้อจาก www.siambell.com มีการรับประกันความเสียหาย

ที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี เมื่อสินค้าเสียหายกรุณาติดต่อร้าน

เพื่อทำการซ่อมแซม หากไม่สามารถซ่อมได้จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่รุ่นเดียวกันให้

หากไม่สามารถหารุ่นเดียวกันได้ ทางร้านจะเสนอรุ่นที่ใกล้เคียงกันให้เลือก

(สินค้าที่ถูกดัดแปลง แก้ไข และใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกัน)

 

นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า 

     เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว

กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาด

ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยต้องติดต่อกลับทางร้านภายใน 1 วัน

นับแต่วันที่ได้รับสินค้า และสินค้าที่ส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเดิม เมื่อทางร้าน

ได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้วก็จะทำการคืนค่าสินค้า

หรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ตามที่ตกลงไว้

 

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

1) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า

เฉพาะกรณีที่สินค้าเกิดความผิดพลาดจากการผลิต หรือส่งสินค้าผิดเท่านั้น

2) จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่

สินค้ารุ่นเดิมหมด ร้านจะคืนเงินให้ หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงกันให้แทน

3) การคืนค่าสินค้าจะคืนโดยการโอนคืนกลับ

ไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

Visitors: 272,457